تا شروع همايش
ثانيه
دقيقه
ساعت
روز

   

اسامي سخنرانان مدعو نهمين سمينار جبر جابه جايي و مباحث مرتبط به آن

آقاي دکتر شهرام بيگلري پژوهشکده رياضي دانشهاي بنيادي

آقاي دکتر ناصر بهلکه دانشگاه گنبد کاووس

خانم دکتر راحله جعفري پژوهشکده رياضي دانشهاي بنيادي

خانم دکتر مريم جهانگيري دانشگاه خوارزمي

آقاي دکتر علي سليمان جهان دانشگاه کردستان

آقاي دکتر رضا نقي پور دانشگاه تبريز  تعداد بازدید کنندگان :66592
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.