تا شروع همايش
ثانيه
دقيقه
ساعت
روز

   

9th Seminar on

Commutative Algebra

and Related Topics

November 7-8 , 2012

نهمين سمينار جبر جابه جايي و مباحث مرتبط با آن

17 و18 آبان 1391

مشهد مقدس - دانشگاه فردوسي مشهد - دانشکده رياضي

کميته علمي:

 کاظم خشيارمنش (دبير سمينار، دانشگاه فردوسي)

 محمدتقي ديبايي( دانشگاه خوارزمي ) 

مسعود طوسي (دانشگاه شهيد بهشتي) 

با همکاري گروه تحقيقاتي جبر جابه جايي پژوهشکده رياضي دانش هاي بنيادي  تعداد بازدید کنندگان :66588
©2011 Ferdowsi University Of Mashhad.